De Waterwijzer Natuur. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur

Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? De Waterwijzer Natuur helpt bij het beantwoorden van deze vragen voor (droge) natuur. In dit rapport vindt u een beschrijving van het instrument, maar ook de resultaten van de toetsing en een handleiding voor het gebruik.

Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op terrestrische (droge) natuur waren tot voor kort meerdere modellijnen beschikbaar, die vaak verschillende uitkomsten gaven. Om dit op te lossen vroegen Rijkwaterstaat, het ministerie van LNV en STOWA aan Wageningen Environmental Research, KWR Watercycle Research Institute en Deltares om raad. Hun advies: breng het beste van deze bestaande modellijnen bij elkaar en ontwikkel dit verder, zodat het nieuwe instrument ook onder veranderende klimatologische omstandigheden gebruikt kan worden. Het resultaat: de Waterwijzer Natuur.

De Waterwijzer Natuur kunt u inzetten om de effecten van maatregelen op regionale en lokale schaal te bepalen. Met het instrument kunnen naast de effecten ook natuurwaarden voorspeld worden, indien de (klimatologische) omstandigheden veranderen.

Het instrument is getest binnen het kennisprogramma Lumbricus. De resultaten waren zeer bevredigend. De Waterwijzer Natuur is op dit moment het best beschikbare instrument, in ieder geval voor hoog Nederland.

De Waterwijzer Natuur is vanaf oktober 2018 vrij beschikbaar op www.waterwijzer.nl. De verwachting is dat eind 2019 een tweede versie van de Waterwijzer Natuur wordt uitgebracht waarin ook de invloed van de zuurgraad op de vegetatie is meegeĀ­nomen.