De Waterwijzers wijzen u de weg... Brochure over Waterwijzer Landbouw en Waterwijzer Natuur

Hoe richt je het regionale waterbeheer optimaal in voor landbouw én natuur? Wat is het effect van te natte, te droge of te zoute hydrologische omstandigheden op gewasopbrengsten en natuurlijke vegetatie? Welke invloed heeft het veranderende klimaat op deze functies, en hoe kunnen we ons daar in het waterbeheer op voorbereiden? Om deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, zijn de Waterwijzer Natuur en Waterwijzer Landbouw ontwikkeld. In deze brochure leest u meer over deze instrumenten.

De Waterwijzer Natuur

De Waterwijzer Natuur  (WNN)  is een methode waarmee gebruikers schade aan de natuur kunnen vaststellen als gevolg van ingrepen in de waterhuishouding en door klimaatverandering. De WWN helpt bovendien bij het zoeken naar hydrologische maatregelen waarbij de natuur het best gedijt. De Waterwijzer Natuur maakt gebruik van het geactualiseerde Waternoodinstrumentarium voor het toetsen van de haalbaarheid van bestaande natuurdoelen. Het klimaatrobuuste model PROBE wordt gebruikt voor het voorspellen van natuurpotenties bij uiteenlopende hydrologische omstandigheden.

Uit standplaatsfactoren voor droogtestress, zuurstofstress, voedselrijkdom en zuurgraad berekent de Waterwijzer Natuur vlakdekkend de kansrijkdom van vegetatietypen. Ook genereert WWN een kaart met de natuurwaarde die die typen vertegenwoordigen. Alles is bijeengebracht in een gebruiksvriendelijke schil.

De Waterwijzer Landbouw

Gewassen en de agrarische bedrijfsvoering stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding. Maar de hydrologische omstandigheden kunnen natter, droger, zouter of juist minder zout worden. De Waterwijzer Landbouw (WWL) bepaalt het effect van deze veranderingen op de landbouwproductie. De veranderingen kunnen worden veroorzaakt door ander waterbeheer, door herinrichtingsprojecten of door (drink)waterwinningen. Maar ook door het veranderende klimaat.

De Waterwijzer Landbouw geeft een reproduceerbare inschatting van het effect van veranderende hydrologische omstandigheden op landbouwkundige opbrengsten, in termen van droogte-, nat- en zoutschade. De Waterwijzer Landbouw kan op twee manieren worden toegepast. Om te beginnen snel en eenvoudig, aan de hand van een WWL-tabel. Daarnaast kunnen gebruikers met het instrument meer complexe  maatwerkberekeningen uitvoeren.

Meer weten?

> Ga naar www.waterwijzer.nl