Deltaproof Midterm Review. Projectenoverzicht

Dit rapport, dat samen met rapport 2013-04 een geheel vormt, geeft een overzicht van alle projecten die STOWA heeft geïnitieerd of waaraan STOWA bijdraagt in het kader van het kennisprogramma Deltaproof.

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? En hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, staat Nederland voor belangrijke opgaven.

Waterschappen kunnen als regionale waterbeheerders een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze opgaven. Bijvoorbeeld door slimmer om te gaan met het beschikbare zoetwater in hun beheersgebieden, door waterkeringen veiliger te maken, of door maatregelen te nemen die de gevolgen van overstromingen en wateroverlast beperken.

STOWA laat - vaak samen met andere partijen - praktisch toepasbaar onderzoek doen om deze vragen te beantwoorden. We bieden waterschappen daarmee concrete handvatten voor het Deltaproof maken van hun waterbeheer.

Deltaproof is niet alleen het motto voor klimaatrobuust regionaal waterbeheer, maar het was van 2009 tot eind 2015 ook de naam van het officiële kennisprogramma waarin STOWA antwoorden probeerde te vinden op de kennisvragen rond klimaatverandering en regionaal waterbeheer. Dit programma is officieel afgerond, maar de vragen blijven ook nu nog actueel.