Skip to main content Skip to main nav

DEUGD. Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer

In deze studie is nagegaan wat de mogelijkheden zijn om deze bestaande rwzi-infrastructuur (de vergister) op een innovatieve manier in te zetten door naar de vergister van een rwzi direct zwart water te leiden om het te vergisten.

Het opwekken van groene energie staat momenteel volop in de belangstelling. Het apart vergisten van geconcentreerd afvalwater (zwart water), eventueel samen met GFT-afval, is in dit verband een interessante optie. Maar dat vraagt een geheel nieuwe, decentrale infrastructuur voor inzameling en verwerking van afvalwater, terwijl er bijna overal in Nederland al centrale infrastructuur ligt. In deze studie is nagegaan wat de mogelijkheden zijn om deze bestaande infrastructuur (de vergister) op een innovatieve manier in te zetten door naar de vergister van een rwzi direct zwart water te leiden om het te vergisten.

De studie is uitgevoerd aan de hand van een casus, waarbij de mogelijkheden zijn onderzocht om een Deventer nieuwbouwwijk uit te rusten met aparte zwartwatertoiletten. Voor de behandeling van deze geconcentreerde afvalwaterstroom kan gebruik worden gemaakt van de bestaande slibgisting op de nabijgelegen afvalwaterzuivering. Uit berekeningen bleek dat in de huidige situatie de opbrengsten hiervan niet opwegen tegen de kosten, omdat er sprake is van aanzienlijke investeringen in de woningen en voor het riool. Maar er lijken tegelijkertijd goede mogelijkheden om de financiële haalbaarheid te verbeteren. Deze moeten nog wel nader worden uitgewerkt.