Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie

Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar de economische haalbaarheid van (mono)vergassing van zuiveringsslib na droging op de schaal van een middelgrote tot een grote rwzi.

Het onderzoeken van deze techniek past in de actuele ontwikkelingen in Nederland met betrekking tot de ombouw van rwzi’s tot zogenoemde Energiefabrieken, waarbij centralisatie van de slibverwerking, thermische drukhydrolyse en maximale uitlevering van stroom en/of groen gas wordt nagestreefd, inclusief optimale benutting van de warmte. Hierbij wordt tevens voor een deel van het Nederlandse slib gezocht naar nieuwe duurzame routes voor slibeindverwerking met toepassing van (relatief) laagwaardige restwarmte.

Deze studie naar de economische haalbaarheid is onderdeel van het onderzoeksprogramma dat in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgesteld.