Skip to main content Skip to main nav

Energieopslag voor de waterschappen: bouwstenen voor ambitie en beleid

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de rol die waterschappen kunnen spelen bij energieopslag. Opslag van energie zal een belangrijk onderdeel vormen van energiesystemen van de toekomst.

In de toekomst is de totale productie van elektriciteit in heel Nederland voor een groot deel hernieuwbaar, uit onder meer zon en wind. Omdat het aanbod van zonne- en windenergie sterk kan fluctueren en niet altijd gelijk oploopt met de vraag, is tijdelijke opslag nodig. Energieopslag voorkomt, dan wel beperkt overbelasting van de elektriciteitsnetwerken.

Opslag van energie kan - los van de grote klimaatdoelen - ook voor het waterschap zelf interessant zijn. Het is voor te stellen dat installaties van waterschappen de energie uit wind of de zon niet altijd direct hoeven te benutten. Bijvoorbeeld omdat op een bepaald moment meer elektriciteit wordt opgewekt dan gebruikt . Zo ontstaan er stroomoverschotten. Terugleveren aan het net is niet altijd mogelijk, of kostenefficiënt. Zo is opslag dus dé manier om opgewekte energie zo slim mogelijk te benutten.

Businesscase

In het project is onderzocht welke rollen het waterschap mogelijk heeft in projecten voor energieopslag, wat de juridische speelruimte is en hoe je een project organiseert. Het onderzoeksrapport beschrijft daarnaast technieken die voor waterschappen relevant zijn, zoals opslag met elektrochemische (batterijen), thermische (warmteopslag) en chemische technologie (power-to-gas). Aan de hand van een aantal cases beschrijft het rapport hoe het waterschap alleen of samen met andere partijen energie kan opslaan, en of dit financieel haalbaar is. Momenteel levert energieopslag alleen in specifieke situaties een sluitende business case op, zo blijkt. Omdat het aanbod van wind- en zonne-energie snel groeit, verandert deze situatie naar verwachting binnen afzienbare termijn. Ook zullen de kosten voor energieopslag dalen naarmate de technologie aan populariteit wint.

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën

Dit project is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën. Het is in oktober 2019 gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.