Eureka! En nu verder. Resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen

Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en STOWA. Zij duiden hierin de relevantie van vier jaar klimaatonderzoek voor tien thema’s van het waterbeheer. De publicatie vertaalt onderzoeksresultaten naar handelingsperspectieven. De tien thema’s bestrijken het terrein van de klimaatadaptieve waterrobuuste stad, de waterveiligheid en de zoetwaterbeschikbaarheid. De nadruk ligt op de handelingsperspectieven van waterbeheerders. de vraag die centraal staat: hoe kunnen zij de opbrengsten van het klimaatonderzoek in beleid en praktijk integreren?

Tijdens Prinsjesdag 2014 is het Deltaprogramma met de Deltabeslissingen aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarmee is een proces afgerond van intensief overleg tussen overheden en belangengroeperingen over het op orde houden van het waterbeheer, tegen de achtergrond van klimaatverandering. Het resultaat is een routekaart die de richting aangeeft om Nederland blijvend te beschermen tegen hoogwater en om te zorgen dat wij ook in de toekomst over voldoende zoet water beschikken.

De Deltabeslissingen zouden niet tot stand zijn gekomen zonder het vele onderzoek dat is verricht naar de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden om ons aan die veranderingen aan te passen, onder meer door Kennis voor Klimaat en STOWA (in het kennisprogramma Deltaproof). Beide partijen hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëren van praktisch toepasbare oplossingen.

Vanuit die oplossingen is het nog een stap om tot handelingsperspectieven te komen. In dit boekje belichten wij een aantal oplossingen en handelingsperspectieven waar waterschappers en kennismedewerkers de afgelopen periode aan hebben gewerkt.