Skip to main content Skip to main nav

Experimenteel onderzoek superkritisch vergassen van zuiveringsslib

Superkritisch vergassen van zuiveringsslib is een techniek waarbij het slib bij hoge temperatuur (300 Bar) en druk (600°C) direct - zonder ontwatering en droging - wordt omgezet in brandbare gassen met een hoog energierendement. Waterschap Aa en Maas heeft de ambitie om op de rwzi Oijen een demonstratie-installatie voor superkritisch vergassen van slib te realiseren. Dit rapport beschrijft de resultaten van voorbereidende proeven.

Voorafgaand aan de eventuele bouw van zo'n demo-installatie zijn eerst op benchscale (capaciteit ca. 200 ml/h) en op pilotschaal (capaciteit 50 l/h) proeven uitgevoerd om informatie te krijgen over de potentie van het superkritisch vergassen van slib en de invloed van de verschillende procesparameters.

Op hoofdlijnen bevestigt het onderzoek dat de zuiveringsslib met deze techniek met een hoog rendement kan worden omgezet in gas. Tegelijk laat het onderzoek zien dat er nog zaken zijn die op pilotschaal verder onderzocht moeten worden voordat de stap naar een demonstratieschaal kan worden gemaakt. Hoewel de stap naar een demonstratie-installatie op dit moment nog niet aanbevolen wordt, is er wel voldoende perspectief voor deze techniek en verder onderzoek op pilot schaal lijkt een logische vervolgstap.

Achtergronden bij dit onderzoek

De waterschappen willen in 2020 ten minste 40 procent van hun energieverbruik zelf opwekken. Via de ontwikkeling van (superkritische) vergassing kan hierin een volgende stap worden gezet. Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal 2011 tussen Waterschappen en het ministerie van EZ is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie-effciëntie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Het onderzoeksprogramma omvatte mede het onderwerp superkritisch vergassen.