Skip to main content Skip to main nav

Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappen

In deze brochure krijgen waterschappers antwoorden op alle vragen rond fosfaat en fosfaatterugwinning. Antwoorden waar u in uw (beleids)praktijk mee verder kunt bij het nemen van belangrijke beslissingen over dit onderwerp.

Fosfor. Het stelt waterbeheerders soms voor grote problemen, maar biedt ze tegelijkertijd veelbelovende kansen. Met het terugwinnen en hergebruiken van fosfor op rwzi's (in de vorm van fosfaat) slaan de waterschappen twee vliegen in één klap. Het zorgt voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit en draagt tegelijkertijd bij aan de circulaire economie waarin van afvalstoffen herbruikbare grondstoffen worden gemaakt. Dit sluit aan bij de grote ambities die waterschappen op dit gebied hebben. Bovendien leidt fosforverwijdering in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) vaak tot lagere onderhoudskosten (minder ‘scaling’ van rwzi-leidingen).

Toch roept het onderwerp ‘fosfor en fosforterugwinning’ bij veel waterschappers vragen op. Hoeveel fosfor komt er bijvoorbeeld via rwzi’s in het oppervlaktewater terecht, vergeleken met andere bronnen zoals de landbouw? Welke mogelijkheden zijn er om fosfor te verwijderen, wat kost het en wat levert het op? Waar kan het wel en niet? Hoeveel effect heeft het? En hoe zit het met wet- en regelgeving?