Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen. Wet- en regelgeving, marktkansen, verwerkingsconcepten

Waterschappen hebben bij het zuiveren van afvalwater steeds meer oog voor duurzaamheid en het sluiten van kringlopen, waaronder het terugwinnen van grondstoffen zoals fosfor (ook wel groene-P genoemd). Er lopen op dit gebied al de nodige initiatieven.

Het antwoord op de vraag of je fosfor kunt gaan terugwinnen en waar je dit in de keten het best kunt doen, wordt niet alleen bepaald door de technische mogelijkheden, maar ook door omgevingsfactoren. Denk aan de kwaliteitseisen die potentiële afnemers stellen aan het fosforhoudende product en de landbouwkundige, wettelijke dan wel organisatorische mogelijkheden om een product in de markt af te zetten. Hetzij als eindproduct, hetzij als halffabricaat voor de kunstmestindustrie.

In deze studie over het terugwinnen en vermarkten van teruggewonnen fosfor uit rwzi's, zijn naast de technische aspecten de omgevingsfactoren met betrekking tot wet- en regelgeving en marktaspecten in beeld gebracht. De opstellers van het rapport hebben totale hergebruikketens geformuleerd. Deze kunnen een startpunt vormen voor waterschappen ter ondersteuning van besluitvorming over de vraag óf en op welke wijze tot fosforterugwinning kan worden gekomen.