Fosforterugwinning uit ijzerarm slib van rioolwaterzuiveringsinrichtingen

STOWA en Slibverwerking Noord Brabant (SNB) hebben onderzoek verricht naar het terugwinnen van fosfaat uit stedelijk afvalwater, vanwege de beperkte wereldvoorraad fosfaaterts.

Uit praktijkproeven blijkt dat het mogelijk is slibverbrandingsas te gebruiken als grondstof voor de fosforproductie, mits het ijzergehalte in het slib laag genoeg is. Het is bovendien goedkoper dan normale verwerking. Het huidige volume aan ijzerarm slib is echter te laag voor een continue productie.

Om het volume te vergroten overwegen enkele waterschappen binnen het verzorgingsgebied van SNB over te stappen op chemische defosfatering via aluminiumzouten in plaats van ijzerzouten. Verder wordt gedacht aan het ‘ruilen’ van ijzerrijk slib met ijzerarm slib van buiten het verzorgingsgebied. SNB verwacht dat terugwinning op praktijkschaal via de afzet van verbrandingsas nog dit jaar gerealiseerd kan worden.