GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketen

Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar het energieverbruik bij de productie van chemische hulpstoffen die gebruikt worden in het zuiveringsproces. In de studie zijn van de meest gebruikte hulpstoffen stoffen de zgn. energie-impact en de milieu-impact van de productiestap bepaald.

In het kader van De Energiefabriek wordt onderzoek gedaan naar het optimaliseren van bestaande en het invoeren van nieuwe zuiveringstechnieken met als doel het energieverbruik van rwzi’s te verminderen en mogelijk te komen tot rwzi’s die netto-energieleverancier worden.

In een aantal gevallen leidt dit ertoe dat er meer chemische hulpstoffen aan het afvalwater moeten worden toegevoegd. Belangrijke vraag is of de behaalde energiebesparing dan wel extra energieproductie, opweegt tegen benodigde energie voor de productie van de (extra) chemicaliën.

Om hier meer inzicht in te krijgen zijn in deze studie van de meest gebruikte chemische hulpstoffen bij afvalwaterzuivering de volgende waarden bepaald:
- de energie-impact van de productie van de hulpstoffen, uitgedrukt in de GER-waarde (Gross Energy Requirement, de bruto primaire energie) van de stof, uitgesplitst in een component hernieuwbare energie en niet-hernieuwbare energie;
- de milieu-impact van de productiestap, uitgedrukt in de enkele indicator volgens de ReCiPe-methodiek.

Het rapport bevat tevens een gebruiksadvies voor de berekende waarden (wat wel en niet mag met de tabelwaarden), inclusief een uitleg over de gebruikte methodiek.

NOTA BENE: De GER-waarden en ReCiPe-scores in dit rapport gelden voor het pure product, ook als bij de stof “oplossing xx% in H2O” vermeld staat. De GER-waarde en ReCiPe-score van een oplossing kunnen berekend worden door te vermenigvuldigen met het oplossingspercentage. De GER-waarde en ReCiPe-score van bijvoorbeeld een 30% oplossing is dus 30% van de GER-waarde en ReCiPe-score van de droge stof. Uitzondering hierop vormen de stoffen kalkmelk en polymeren (zie paragraaf 3.4).