Skip to main content Skip to main nav

Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken

In opdracht van de STOWA heeft Alterra een beschrijving gemaakt van de methodiek om op basis van karteerbare kenmerken een grondwatertrappenkaart op te stellen. De methode genereert landsdekkende kaarten die direct gekoppeld zijn aan bodemkundige informatie.

De uitkomsten zijn vergeleken met boorpuntinformatie uit detailkarteringen. Hieruit blijkt dat 60 tot 70 procent van de actuele grondwatertrappen binnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de boorpunt-informatie ligt. De afwijkingen vallen voor een belangrijk deel weg als Gt-klassen worden gebruikt in plaats van de grondwaterstanden.

De onderzoekers zijn van mening dat de nieuwe actuele grondwatertrappenkaarten van grote waarde zijn en adviseren waterbeheerders om ze te gaan gebruiken. De kaarten zijn kosteloos op te vragen bij WenR. Meer weten: klik hier.


Bij Alterra zijn ook andere methodieken ontwikkeld om Gt-kaarten te maken beschreven klik hier voor een overzicht.