Skip to main content Skip to main nav

Handreiking tracertesten slibgistingtanks

Deze handreiking ondersteunt zuiveringsbeheerders bij het uitvoeren van zogenoemde tracertesten in slibgistingtanks. Door het uitvoeren van een tracertest kan worden vastgesteld óf de menging goed functioneert en of er vervuiling in de tank aanwezig is. Het optimaal benutten van het volume van de slibgistingstanks is van belang voor het verminderen van de slibafzetkosten en het vergroten van de biogasopbrengst.

Menging is een essentieel onderdeel van het slibgistingsproces, onder meer voor een homogene tankinhoud ter voorkoming van een zogenoemde propstroom in een tank en het tegengaan van biogasophoping in de tank. Daarnaast is menging vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering ook van belang aangezien het schuimvorming en drijflagen tegengaat (STOWA-rapporten 1985-02 en STOWA 2011-16).

Er is tot op heden geen eenduidige aanpak voor het uitvoeren van tracertesten en het verwerken en interpreteren van de meetresultaten. Deze handreiking helpt daarbij. Op basis van vragenlijsten en interviews hebben de opstellers van deze handreiking kennis opgehaald bij partijen (waterschappen en adviesbureaus) die een dergelijke tracertest in het verleden hebben uitgevoerd. Deze kennis is aangevuld met gegevens beschikbaar vanuit de literatuur. De verkregen informatie is in deze handleiding gebundeld en geüniformeerd. Ook is een rekentool opgesteld waarin de meetresultaten kunnen worden verwerkt en geanalyseerd.

In Nederland bestaan twee verschillende soorten tracertesten. In deze handleiding beschrijven de opstellers de verschillen tussen deze twee tracertesten en geven ze aan welke het meest geschikt is voor het beantwoorden van een specifieke onderzoeksvraag. Voor beide tracertesten is een meetprotocol uitgewerkt dat u kunt gebruiken. Ook is verkend welk tracermateriaal gebruikt wordt en welke analysemethodes daarbij mogelijk zijn.

Door deze handreiking te volgen en de ‘rekentool tracertesten’ te gebruiken, is het mogelijk om de tracertesten op een uniforme wijze uit te voeren en de meetresultaten te verwerken c.q. te interpreteren.