Skip to main content Skip to main nav

Handreiking voor in-line inspecties van drinkwater- en afvalwaterpersleidingen. Basis voor afspraken tussen leidingbeheerder en inspectiebedrijf

Dit document biedt waterschappen een handvat voor de manier waarop zij hun afvalwaterpersleidingen kunnen (laten) inspecteren met non-destructieve, inline technieken. Dit gebeurt met iPig’s (intelligent Pipeline Inspection Gauge). Een iPig is een apparaat dat in een persleiding met de vloeistofstroom mee de leiding reinigt en tegelijkertijd de geometrie en conditie van de buiswand meet.

Inteligent pigging is een van de technieken om de staat van persleidingen in de drinkwater- en afvalwatersector vast te stellen. Met deze relatief nieuwe non-destructieve in-line inspectietechniek wordt de staat van de gehele leiding van binnenuit vastgesteld. De techniek en de markt is nog in ontwikkeling; leidingbeheerders en inspectiebedrijven moeten in de komende jaren wensen en technische mogelijkheden van intelligent pigging op elkaar afstemmen. Bijvoorbeeld in proeftuinen (pilotprojecten) waarin getest wordt met het inspecteren van leidingen met deze techniek.

Een inspectie kan het best projectmatig worden opgepakt, met een helder gedefinieerd doel en een duidelijk begin- en eindpunt. Via een overeenkomst leggen inspectiebedrijf en leidingbeheerder de kosten, de uit te voeren werkzaamheden, kwaliteit, organisatie, informatie-uitwisseling en veiligheid vast. De overeenkomst kan tot stand komen via een (openbare of onderhandse) aanbesteding of via een één-op-één contact.

Het voorliggende document dient als handvat voor de leidingbeheerder en het inspectiebedrijf bij de projectmatige voorbereiding en uitvoering van een inspectie en de oplevering van de resultaten. Het kan dienen als onderdeel van de overeenkomst.

Veel van de aspecten die in deze handreiking worden behandeld, betreffen de kenmerken van het te inspecteren leidingsysteem en de eisen die de leidingbeheerder stelt aan de inspectie. Dit document is dan ook uitermate geschikt om bij een aanbesteding de inspectiebedrijven een goed inzicht te geven in alle van belang zijnde aspecten. Hierdoor krijgen alle inspectiebedrijven een zo goed mogelijk inzicht in de klantvraag, en kunnen daarmee een zo concurrerend mogelijke aanbieding doen.

Met het volgen van deze handreiking wordt de kans vergroot dat in de voorbereiding, de inspectie zelf en de nazorg geen zaken worden vergeten. Dit borgt een succesvolle meting, resultaten die waarde hebben voor de leidingbeheerder en een veilige uitvoering zonder schade aan inspectieapparatuur, leidingsysteem of (bij drinkwaterleidingen) aantasting van de waterkwaliteit.