Skip to main content Skip to main nav

Handreiking windturbines waterkeringen. Techniek

De ‘Handreiking windturbines waterkeringen’ biedt beheerders van waterkeringen en initiatiefnemers handvatten voor het beoordelen van de kansen en risico’s bij het aanleggen, exploiteren en opruimen van windturbines op, of in de nabijheid van waterkeringen. Dit onderdeel van de handreiking geeft inzicht in de technische aspecten die een rol spelen bij het ontwikkelen, het plaatsen, het exploiteren en het verwijderen van windturbines nabij waterkeringen.

De handreiking geeft een heldere afbakening van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen wateringkeringbeheerders en de bestuurlijke omgeving. Hierdoor biedt hij niet alleen handvatten voor technische beheerders van waterkeringen, maar ook voor initiatiefnemers, bestuurders en beleidsadviseurs. Daarnaast dient de handreiking als portaal voor landelijk beschikbare informatie en draagt de handreiking bij aan het vergroten van de bewustwording van het waterkeringsbelang bij omgevingspartijen.

De handreiking bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • Bestuur & beleid: strategische en tactische overwegingen, grondhouding; bestuurs- en beleidskader (STOWA-rapport 2018-51);
  • Wetgeving: waterregelgeving, ruimtelijke regelgeving, nieuwe wetgeving, privaatrecht en overige ontwikkelingen (STOWA-rapport 2018-52);
  • Techniek: weergave stappenplan voor de beoordeling van de effecten met aspecten van de faalkansanalyse en de levenscyclus van windturbines (STOWA-rapport 2018-53).

Het voorliggende onderdeel Techniek is zelfstandig leesbaar en biedt inzicht in de technische aspecten die spelen bij het ontwikkelen, het plaatsen, het exploiteren en het verwijderen van windturbines nabij waterkeringen. Door het bundelen van kennis en ervaring uit meerdere onderzoeken en projecten, biedt deze handreiking handvatten voor het beoordelen van effecten van windturbines op het waterkerend vermogen, de uitbreidbaarheid en het beheer en onderhoud van de waterkering.

Deze handreiking is opgesteld door het Expertisenetwerk Windturbines nabij Waterkeringen dat naar aanleiding van de Green Deal Energie tussen de waterschappen en het Rijk in 2015 is opgericht. Doel van dit netwerk is het verzamelen en delen van kennis over ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van windturbines nabij waterstaatswerken. Daarnaast wordt collegiaal advies tussen de waterbeheerders gefaciliteerd. STOWA faciliteert het Expertisenetwerk.