Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen, inclusief achtergronddocumenten

In Nederland spoelen we voedselresten en groente- en fruitafval niet door het riool. Sinds de jaren negentig zamelen we voedselresten zo veel mogelijk gescheiden in bij het GFT om de afvalstoffen nuttig toe te passen na compostering of vergisting. Gescheiden inzameling van voedselresten lukt niet overal, bijvoorbeeld in hoogbouw en kleine woningen met weinig ruimte voor opslag van GFT. In dit onderzoek is nagegaan of inzameling van GF-afval via de riolering mogelijkheden biedt.

Uit de studie blijkt dat in algemene zin transport en verwerking van voedselresten en groente- en fruitafval via de afvalwaterketen geen voordeel oplevert. Direct transport en verwerking op een bestaande vergistingsinstallatie van een RWZI, van GF-afval in combinatie met zwart afvalwater, kan - afhankelijk van lokale omstandigheden - wel voordeel opleveren. Een eventueel vervolg zal daarom in een lokaal initiatief gelegen liggen, zodat de lokale omstandigheden goed kunnen worden geanalyseerd en meegewogen.