Skip to main content Skip to main nav

Hydrologische modelonzekerheid. Hoofdrapport

STOWA heeft met begeleiding van de Adviesgroep Modellering onderzoek laten uitvoeren naar de invloed van onzekere neerslag op hydrologische modeluitkomsten. Met de resultaten zijn hydrologen beter in in staat modelonzekerheden te kwantificeren en te vertalen naar relevante informatie voor beslissers i.c. waterschapsbestuurders.

De resultaten van het onderzoek zijn vervat in dit rapport 2010-15. Een samenvatting van het onderzoek is verschenen onder rapportnummer 2010-16. Er is in het kader van het onderzoek tevens literatuuronderzoek verricht. De resultaten daarvan staan in rapport 2010-14.

De uitkomsten van hydrologische modellen zijn voor de Nederlandse waterbeheerders belangrijke bouwstenen voor beleidsontwikkeling en planvorming. De modellen beschrijven de hydrologische werkelijkheid echter altijd op een vereenvoudigde manier, hoe geavanceerd ze ook zijn. Hierdoor zit er altijd een mate van onzekerheid in de uitkomsten. Hydrologen die werkzaam zijn in het regionale waterbeheer zijn zich bewust van deze onzekerheden. Om beslissers (bestuurders) de kans te geven gebruik te maken van kennis van onzekerheden, is het voor hydrologen van groot belang dat zij in staat zijn de invloed van die onzekerheden te vertalen naar voor bestuurders relevantie informatie. Het gaat dan niet alleen om betrouwbaarheidsbanden rondom resultaten van modelberekeningen, maar ook, en misschien vooral, om de doorvertaling naar de verwachte effectiviteit van een maatregel. Voor dat laatste ontbrak tot nog toe het gereedschap.