Skip to main content Skip to main nav

Hydrologische modelonzekerheid. Literatuuronderzoek

STOWA heeft met de Adviesgroep Modellering onderzoek laten uitvoeren naar de invloed van onzekere neerslag op hydrologische modeluitkomsten. Met de resultaten zijn hydrologen beter in in staat modelonzekerheden te kwantificeren en te vertalen naar relevante informatie voor beslissers i.c. waterschapsbestuurders.

De resultaten van dit onderzoek zijn vervat in een hoofdrapport 2010-15, in het samenvattend rapport 2010-16 en in dit literatuuronderzoeksrapport 2010-14.

Doel van het literatuuronderzoek was om op basis van bestaande literatuur een schatting te maken van de fout in gebiedsneerslag, alsmede een kansverdeling van die fout. Onder gebiedsneerslag wordt in dit onderzoek een ruimtelijk gespreid beeld van de neerslag verstaan met een resolutie van 2,5x2,5 kilometer.

Toelichting

De uitkomsten van hydrologische modellen zijn voor de Nederlandse waterbeheerders belangrijke bouwstenen voor beleidsontwikkeling en planvorming. De modellen beschrijven de hydrologische werkelijkheid echter altijd op een vereenvoudigde manier, hoe geavanceerd ze ook zijn. Hierdoor zit er altijd een mate van onzekerheid in de uitkomsten. Hydrologen die werkzaam zijn in het regionale waterbeheer zijn zich bewust van deze onzekerheden. Om beslissers (bestuurders) de kans te geven gebruik te maken van kennis van onzekerheden, is het voor hydrologen van groot belang dat zij in staat zijn de invloed van die onzekerheden te vertalen naar voor bestuurders relevantie informatie. Het gaat dan niet alleen om betrouwbaarheidsbanden rondom resultaten van modelberekeningen, maar ook, en misschien vooral, om de doorvertaling naar de verwachte effectiviteit van een maatregel. Voor dat laatste ontbrak tot nog toe het gereedschap.