Skip to main content Skip to main nav

Hydrologische modelonzekerheid. Samenvatting

Samenvattend rapport over de hydrologische modelonzekerheden en de wijze waarop je daarmee om kunt gaan in de bestuurlijke besluitvorming.

De resultaten van dit onderzoek zijn vervat in rapport 2010-14 (literatuuronderzoek), in het hoofdrapport 2010-15 en in dit samenvattende rapport 2010-16.

De uitkomsten van hydrologische modellen zijn voor de Nederlandse waterbeheerders belangrijke bouwstenen voor beleidsontwikkeling en planvorming. De modellen beschrijven de hydrologische werkelijkheid echter altijd op een vereenvoudigde manier, hoe geavanceerd ze ook zijn. Hierdoor zit er altijd een mate van onzekerheid in de uitkomsten. Hydrologen die werkzaam zijn in het regionale waterbeheer zijn zich bewust van deze onzekerheden.

Om beslissers (bestuurders) de kans te geven gebruik te maken van kennis van onzekerheden, is het voor hydrologen van groot belang dat zij in staat zijn de invloed van die onzekerheden te vertalen naar voor bestuurders relevantie informatie. Het gaat dan niet alleen om betrouwbaarheidsbanden rondom resultaten van modelberekeningen, maar ook, en misschien vooral, om de doorvertaling naar de verwachte effectiviteit van een maatregel. Voor dat laatste ontbrak totnogtoe het gereedschap.