Skip to main content Skip to main nav

Hydrologische Randvoorwaarden Natuur. Gebruikershandleiding (Waternoodapplicatie versie 3)

Om te weten welk grond- en oppervlaktewaterregime nodig is voor natuurdoelen, heeft STOWA de ‘Hydrologische Randvoorwaarden Natuur’ laten ontwikkelen.

Water is van groot belang voor de leefomgeving van planten en dieren. Het gaat hierbij om organismen in het oppervlaktewater, maar ook over grondgebonden natuur die afhankelijk is van het grondwater. Om deze zogeheten terrestrische natuur te beschermen zijn natuurdoelen vastgelegd, onder andere in Natura 2000 gebieden. Provincies en waterschappen werken samen aan het verbeteren van de leefomgeving zowel voor Natura 2000 als de Kaderrichtlijn Water. De verbindende schakel daarbij is de waterhuishouding. Ofwel: werken aan de GGOR, het gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime.

Het gaat hierbij om de randvoorwaarden die planten (vegetaties) stellen aan grondwaterstanden, vochtvoorziening, grondwateraanvoer en overstromingsfrequentie. Ook is aangegeven welke eisen de uiteenlopende vegetatietypen stellen aan de zuurgraad, het zoutgehalte en de voedselrijkdom van het grondwater. De ontwikkelde kennis heeft vorm gekregen in een computerapplicatie. Met behulp van deze applicatie kunnen waterbeheerders toetsen of en in hoeverre natuurdoelen bereikt kunnen worden bij veranderingen in de waterhuishouding.

De ontwikkelde applicatie maakt onderdeel uit van het zogenoemde Waternoodinstrumentarium van de STOWA. Een eerdere versie van de applicatie is uitgebracht in 2006. Sindsdien is beleidsmatig het nodige veranderd en is nieuwe kennis beschikbaar gekomen. Zo zijn in het natuurbeheer habitattypen en beheertypen geïntroduceerd als eenheden waarvoor natuurdoelen worden geformuleerd. Veel nieuwe kennis is door Staatsbosbeheer verzameld in natuurgebieden. Met deze nieuwe versie kan getoetst worden aan de vereisten die worden gehanteerd in het kader van Natura 2000. Alle reden dus om deze nieuwe versie uit te brengen.

Dit rapport geeft weer hoe de Hydrologische Randvoorwaarden Natuur beschreven zijn en de wijze waarop deze opgenomen zijn in de Waternoodapplicatie. De applicatie is te downloaden via www.synbiosys.alterra.nl/waternood. Tot slot: de applicatie zal op termijn deel gaan uitmaken van de Waterwijzer voor landbouw en natuur die de komende jaren verder wordt ontwikkeld. De Waterwijzer is de opvolger van het Waternoodinstrumentarium. Meer hierover kunt u lezen op www.waterwijzer.nl.