Inventarisatie van omvang en kenmerken van schuimvorming in de slibgisting

Acute en ongecontroleerde schuimvorming bij slibgisting heeft grote nadelige gevolgen voor de veiligheid en de operationele en financiĆ«le bedrijfsvoering van de slibverwerking. De aard en omvang van de problematiek is in een studie geĆÆnventariseerd. Dit rapport bevat de resultaten van deze inventarisatie

In ongeveer 25 % van de slibgistingen vormt schuimvorming een structureel probleem en in 8 % van de slibgistingen is schuimvorming een incidenteel probleem.

Op basis van een uitgebreide inventarisatie van 30 rwzi's is voor 15 afzonderlijke factoren de mogelijke invloed op structurele schuimvorming in de slibgisting onderzocht. Hierbij is gekeken naar onder andere de aanwezigheid van drijflagen in het actiefslibsysteem, de verwerking van biologisch defosfaterend slib, de slibvolumeindex, hydraulische verblijftijd, volumebelasting, gasbelasting, hardheid van het influent en de slibconcentratie in de gisting en de specifieke gasbelasting.