Skip to main content Skip to main nav

Kader voor vergunningverlening koudelozingen 1.0. Handreiking voor beoordeling van aanvragen voor TEO-systemen

Dit rapport, onderdeel van het WARES-programma (zie onder), werpt licht op de effecten van koudelozingen op de waterkwaliteit en ecologie. Daarmee is het een eerste handvat voor waterbeheerders die vergunningaanvragen voor aquathermie-installaties met warmtewinning uit oppervlaktewater beoordelen.

De verwachting is dat aquathermie in 2030 ongeveer 40 procent van de landelijke warmtevraag kan dekken. De kennis over mogelijke effecten van winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) op de waterkwaliteit en ecologie bij deze duurzame technologie is nog zeer beperkt. Als waterbeheerders vergunningaanvragen ontvangen, moeten zij toetsen of er mogelijk negatieve gevolgen zijn op de ecologie: zij gaan immers over behoud of herstel van de waterkwaliteit. Na winning van de warmte in een aquathermie-installatie volgt lozing van kouder water. Hoe zo’n koudelozing in de praktijk uitpakt, verschilt per installatie en per type oppervlaktewater. Het beoordelingskader beschrijft daarom stroomschema’s voor zeventien soorten oppervlaktewater.

Een van de adviezen in dit rapport is om verdere praktijkervaring op te doen met aquathermie en de effecten op de waterkwaliteit en ecologie te meten. De gegevens uit monitoring en gebruikerservaringen kunnen waardevol zijn bij het herijken van dit beoordelingskader. STOWA werkt in het kader van WarmingUP aan een landelijk monitoringprogramma. Er komt een Community of Practice om ervaringen met het beoordelingskader te delen. Betrokkenen kunnen hun vragen en suggesties ook mailen naar aquathermie@stowa.nl.

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën WARES

Dit project is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën. Het is in oktober 2019 gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.