Skip to main content Skip to main nav

Kansen voor kleine windturbines bij de waterschappen

Kleine windturbines kunnen een bijdrage leveren aan de ambitie van de waterschappen om energieneutraal te worden. Vooral in delen van het land waar het veel waait. Investeren in turbines met een vermogen onder 1 megawatt is met name rendabel als het waterschap de opgewekte energie (nagenoeg) zelf benut. Dit is de voornaamste uitkomst van een onderzoek dat STOWA liet uitvoeren naar kleine windturbines. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek.

Het rapport biedt volop handvatten om met windenergie aan de slag te gaan. In veel Regionale Ener-giestrategieën is het een van de alternatieven om de energie- en klimaatdoelen te behalen. Grote windturbines zijn niet in te passen op de meeste terreinen van waterschappen, vanwege het landschap en milieuhinder. Hoe kleiner een windturbine, hoe meer mogelijkheden voor de inpasbaarheid. Beleid voor kleine windturbines is er landelijk niet en regionaal zijn hierin grote verschillen. De geschiktheid en haalbaarheid van dit type turbine is ook veelal onontgonnen terrein. Daarom richt dit onderzoek zich hierop.

Het rapport bevat een overzicht van de kleine windturbines die op de Nederlandse markt zijn, de kosten van elk type en te verwachten opbrengsten. Verder gaat het rapport in op ruimtelijke en milieuaspecten. Voor negen typen kleine windturbines is een businesscase opgesteld, zonder subsidies. In een stappenplan schetsen de onderzoekers hoe een project met kleine windturbines van de grond te krijgen is. Ten slotte geeft een Quickscan inzicht in de haalbaarheid ervan. De Quickscan pasten de onderzoekers toe op drie pilots in windrijke gebieden. Waterbeheerders die aan de slag willen met kleine windturbines en benieuwd zijn naar de mogelijkheden, vinden in dit rapport een schat aan informatie.

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën WARES

Dit project is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën, dat mede mogelijk wordt gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.