Skip to main content Skip to main nav

Kennisatlas Waterkeringen

De Kennisatlas Waterkeringen geeft een overzicht van de verschillende gremia op het terrein van het waterkeringenbeheer. Dit helpt waterkeringenbeheerders bij het versterken van hun netwerk en het vinden van de juiste ingang voor hun vragen. Zo draagt de atlas bij aan het verbinden van bijvoorbeeld toegepaste kennis met wetenschappelijk onderzoek, beoordelen met beheer en ontwerp met innovatie. De kennisatlas wordt in 2021/2022 geüpdated.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving en STOWA werken in het programma Professionaliseren Insstandhouding Waterkeringen (PIW) samen om de inspecties en het in stand houden van de waterkeringen steeds beter te laten plaatsvinden. Dat gebeurt onder meer door het faciliteren van samenwerking tussen waterkeringenbeheerders. Het Platform Waterkeringenbeheer, de Werkgroep Professionalisering Dijkwacht en het Netwerk Dijkbeheerders zijn goede voorbeelden van deze samenwerking binnen de sector.

PIW ondersteunt deze initiatieven en stimuleert verdere samenwerking. Voor een goede samenwerking tussen deze partijen is het essentieel dat zij elkaar snel kunnen vinden. De Kennisatlas Waterkeringen is daarvoor een belangrijk hulpmiddel.

Actualisatie

Je kunt bijdragen aan de actualisatie van de Kennisatlas Waterkeringen door deze enquête in te vullen (max. 15 min.)! Voor vragen en/of opmerkingen over de actualisatie van de Kennisatlas Waterkeringen kan je een mail sturen naar Marlies van Ree

  • Kennisatlas Waterkeringen 2017