Skip to main content Skip to main nav

Kennisbehoefte Droogte

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de kennisbehoefte van waterschappers rondom het thema Droogte, als opmaat naar een kennisagenda Droogte. De opsteller enquêteerde daarvoor zo’n 60 waterprofessionals.

De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 stelden waterbeheerders voor een grote uitdaging. Hoe zorgen we voor voldoende zoetwater voor alle functies die van het water afhankelijk zijn? De verwachting is dat droge perioden en het aantal warmte zomers vaker zullen voor komen. Welke kennis is er nodig om hier beter op voorbereid te zijn? Reden voor de STOWA om de kennisbehoefte van de waterschappen rondom droogte in beeld te brengen. Hiertoe werd een online enquête uitgezet onder waterbeheerders, met name werkzaam bij waterschappen. Diverse commissies en werkgroepen zijn benaderd om de enquête in te vullen. Het gaat hierbij om mensen die reeds betrokken zijn bij de droogteproblematiek en in verschillende lagen van de organisatie actief zijn. Dus zowel management, beleid als operationeel beheerders.

De droogte problematiek wordt door de geënquêteerden in essentie teruggebracht tot een bestuurlijk, technisch en ruimtelijk niveau vraagstuk en vaak een combinatie hiervan. Alle respondenten menen dat de toegepaste maatregelen tegen droogte niet voldoende zijn om het gebied maximaal weerbaar te maken, nu en in de toekomst.

Op de korte termijn spelen er vragen die gaan over het handelen van de waterbeheerder in relatie tot de vraag en het aanbod van water en hoe hiermee om te gaan. Hierbij worden ook dilemma’s genoemd, zoals het behoud van stroming in beken versus het opzetten van stuwen om water vast te houden. Voor de lange termijn gaan de vragen met name over de ruimtelijke ordening. Hoe komen we tot een klimaatrobuust waterbeheer; zijn de grenzen van het faciliteren van functies bereikt en moeten we naar een andere inrichting (een transitie)?

Bijvangst van de enquête is dat we gevraagd hebben naar de bekendheid van lopende projecten STOWA projecten en kennis en instrumenten die reeds ontwikkeld zijn door STOWA.

Met de resultaten van deze enquête gaat STOWA haar huidige programmering tegen het licht houden en kijken welke extra onderzoek wensen opgepakt zouden kunnen worden.

Meer weten? Kijk ook op www.stowa.nl/droogte