Skip to main content Skip to main nav

Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie. Inventarisatie bij de waterbeheerders

Dit rapport geeft een overzicht van de kennisbehoefte van waterbeheerders op het gebied van meteorologische en klimatologische data en informatieproducten.

De ontwikkeling van nieuwe en verbeterde meteorologische en klimatologische informatieproducten en kennis is van groot belang voor regionale waterbeheerders om hun kerntaken goed te blijven kunnen uitvoeren nu en in de toekomst. STOWA ontwikkelt neerslagstatistieken om de effecten van klimaatverandering door te kunnen rekenen. Tevens wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Internationaal Neerslagradar Composiet ten behoeve van beslissingen in het operationele waterbeheer. De vraag is of hiermee in alle kennisbehoefte is voorzien.

Om een kennisagenda voor de langere termijn op te stellen en concrete onderzoeksvragen te formuleren, is opnieuw de kennisbehoefte in de watersector tegen het licht gehouden. STOWA heeft een inventarisatie laten uitvoeren via een online enquête en diepte-interviews met een aantal experts.

Op basis hiervan zijn enkele aandachtsvelden geformuleerd die gebruikt kunnen worden als basis voor prioritering ter sturing van toekomstig onderzoek. Gesignaleerd is er dat naast inhoudelijke kennisbehoefte, behoefte is aan een betere afstemming tussen betrokken partijen. Zowel het KNMI als de private sector zijn actief in de ontwikkeling en levering van weers- en klimaatinformatie, waarbij het KNMI typisch een onderzoeks- en ontwikkelingsrol vervult en bedrijven zich richten op praktische markttoepassingen. Daarnaast is er vraag om inkadering van de rollen en verantwoordelijkheden van STOWA, Het Waterschapshuis, en de Unie van Waterschappen.