Skip to main content Skip to main nav

Kennisdeling. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied

Dit rapport bevat de resultaten van de haalbaarheidsinventarisatie Kennisdeling die is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). De inventarisatie is een beoordeling van de (kennis)netwerken rondom veenweideproblematiek en geeft inzicht in de rol van kennisdeling in de haalbaarheid van de maatregelen om de emissie van broeikasgassen uit veen­weiden te reduceren.

In 2030 moet de jaarlijkse broeikasgasemissie uit veenweiden met 1,0 Mton gereduceerd zijn. Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is in 2019 gestart en onderzoekt welke maatregelen effectief zijn om emissies tegen te gaan. De haalbaarheid van deze maatregelen is niet alleen afhankelijk van het effect op veenafbraak, maar ook van andere factoren zoals Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Governance en Kennisdeling. Daarom heeft de STOWA binnen het NOBV, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de technische en maatschappelijke haalbaarheid van vanuit deze perspectieven geïnventariseerd. Elk van deze inventarisaties heeft een rapport opgeleverd waarin de bevindingen zijn weergegeven. Deze rapportage is een weergave van de bevindingen vanuit de inventarisatie Kennisdeling.

Hieronder een overzicht van alle haalbaarheidsstudies:

Meer weten over het NOBV? Klik Hier