Klimaatactieve stad. Slim samenwerken

Dit rapport vormt de weerslag van een onderzoek naar de ‘KAS-projecten’ van waterschappen. Aan de hand van interviews met betrokkenen is in kaart gebracht hoe deze projecten (zijn) verlopen en welke (leer)ervaringen daarbij zijn opgedaan. Op basis daarvan doet de onderzoeker een aantal welkome aanbevelingen voor toekomstige KAS-initiatieven.

Steden kunnen hun kwetsbaarheid voor klimaatverandering aanmerkelijk verminderen. Voorbeelden zijn groene daken, waterpleinen, meer groen en blauw in de stad, minder uitstoot van broeikasgassen. Waterschappen kunnen hieraan een bijdrage leveren, met name op het gebied van klimaatbestendig stedelijk waterbeheer. Een belangrijke voorwaarde voor succes is de mate waarin alle bij de stad betrokken partijen in staat zijn met elkaar samen te werken aan een klimaatbestendige stad: de gemeente zelf, het waterschap, maar ook private partijen.

Om vorm te geven aan klimaatadaptatie in de stad hebben de waterschappen zich verenigd in de Klimaatactieve Stad (KAS), een initiatief van de Unie van Waterschappen (UvW) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). KAS wil een bijdrage leveren aan een leefbare stad waarin goed met water en klimaat wordt omgegaan. Daarvoor is nieuwe kennis en innovatie nodig, maar ook nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe bestuurlijke arrangementen.