Skip to main content Skip to main nav

Klimaatkennis in de regio: verkenning, inzichten, uitwerking. Hoe beschikbare kennis, hulpmiddelen en (reken)tools effectiever in te zetten

Dit rapport bevat de resultaten van een verkenning naar de behoefte aan kennis, kennisproducten en tools bij gemeenten en waterschapen ten behoeve van de klimaatadaptatie-opgave die zij hebben. Daaruit komt naar voren dat synergie en versnelling op het gebied van klimaatadaptatie kan worden gestimuleerd door slimmer gebruik te maken van bestaande klimaatkennis en -tools en ervaringen binnen en tussen regio’s te delen.

Klimaatadaptatie is een van de grote opgaven waar waterschappen en gemeenten samen voor staan. In de meeste regio’s zijn stresstesten uitgevoerd en risicodialogen gestart. Om de klimaatambities te halen, werken waterschappen en gemeenten in de regio nauw met elkaar samen. Vanuit verschillende programma’s en initiatieven zijn hulpmiddelen, kennisproducten en (reken)tools beschikbaar, of in de maak. Vanuit de wens bij te dragen aan meer samenhang en om versnippering tegen te gaan, heeft STOWA samen met Stichting RIONED en het Platform Samen Klimaatbestendig en in afstemming met het DPRA een eerste verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan kennisproducten en tools in de regio’s. Het onderzoek is uitgevoerd om een antwoord te geven op de vraag hoe klimaatkennis beter kan landen binnen de waterschappen en de samenwerking die zij hebben met gemeenten.

In 2020 zijn gesprekken gevoerd met klimaatadaptatie-vertegenwoordigers in zeven werkregio’s. Hiermee is verkend welke opgaven het meest spelen per regio en welke kennis en (reken) tools worden gebruikt of juist missen om die opgaven het hoofd te bieden.

Vanaf eind 2020 is een eerste verdiepingsslag uitgevoerd samen met enkele regio’s. De belangrijkste lessen hieruit zijn ten eerste dat individuele organisaties in deze regio’s klimaatadaptatie willen integreren in hun eigen werkprocessen, kennis vergaren, en ontdekken hoe ze kunnen zorgen voor voldoende menskracht, participatie en middelen. Daarbij blijkt ook de behoefte te bestaan om helder te krijgen wat nu precies onder klimaatadaptatie moet worden verstaan en hoe dit te agenderen is binnen de keten in de regio. Ten tweede kwam naar voren dat bestaande kennisproducten en (reken)tools veelal onbekend zijn. Een betere ontsluiting van beschikbare hulpmiddelen gaat bij voorkeur samen met het delen van kennis binnen en buiten de regio, het delen van goede voorbeelden en een praktische insteek door klein te beginnen en een groot probleem in stukjes op te knippen.

STOWA en Stichting RIONED werken deze lessen in 2021 naar behoefte verder uit. De inzet is te komen tot deskundigheidsbevordering, betere samenwerking in de regio en efficiency door het delen van kennis en best practices.