Skip to main content Skip to main nav

Leren van praktijkervaringen aquathermie

Dit rapport bevat de ervaringen die zijn opgedaan met aquathermie, in veertien uiteenlopende aquathermieprojecten. De gezamenlijke ervaringen maken duidelijk waar je op moet letten bij het toepassen van aquathermie, zowel wat betreft techniek als de organisatie van projecten.

In Regionale Energiestrategieën (RES) zoeken gemeenten en energiecoöperaties samen met waterbeheerders naar duurzame alternatieven voor aardgas. Aquathermie is hierbij een kansrijke kandidaat: het voorziet in de toekomst mogelijk in de helft van de totale warmtebehoefte in ons land. Bestaande projecten met aquathermie leveren veel nuttige kennis op over de (on)mogelijkheden.

Aquathermie is technisch betrouwbaar en gebruiksvriendelijk, zo blijkt uit het rapport. Een project is wel altijd maatwerk, door kenmerken zoals de specifieke locatie en de warmtevraag. Het vergt samenwerking met veel (lokale) partijen. De onderzoekers hielden interviews met waterbeheerders, exploitanten en gebruikers. De onderzochte projecten liepen uiteen van één woning tot grote kantoren en een wijk met 1600 woningen.

Dit project is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën van STOWA en de Unie van Waterschappen. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. WarmingUP, een consortium van energiebedrijven, netbeheerders, onderzoekersinstellingen en overheden, werkt aan een handreiking voor nieuwe initiatieven met aquathermie. De praktijkervaringen uit het onderzoek dienen hierbij als bouwstenen.