Literatuurverkenning Dynamische Filtratie

Dit rapport verschaft een overzicht van internationaal gerapporteerde dynamische-filtratieactiviteiten. Deze rapportage biedt inzicht in de potentie van dynamische filtratie en is derhalve een goede basis voor het vervolgonderzoek.

Afvalwaterzuivering kost nu nog energie. Dit is in principe niet nodig, als de aanwezige organische stof  beter en doelmatiger uit het afvalwater kan worden gehaald, zodat de erin voorkomende chemisch-gebonden energie (biogas) optimaal kan worden geoogst. Op dit ogenblik wordt dan ook naarstig gezocht naar goede, goedkope en duurzame alternatieven voor het verzamelen van de organische stof via bezinking in bezinktanks. Een mogelijkheid is zogenoemde dynamische filtratie.

In plaats van met een nabezinktank of conventionele MBR kan met behulp van een compact en goedkoop 'dynamisch membraan' de organische fractie uit het afvalwater verzameld worden. Een dynamisch membraan bestaat uit een robuust en goedkoop dragermateriaal, waarop een natuurlijke filterkoek ontstaat die verantwoordelijk is voor de filtratie. De term dynamisch refereert hierbij aan de in de tijd variërende structuur van de filtrerende koeklaag. De effluentkwaliteit zal dus afhankelijk van de status van het dynamische membraan variëren.

Door het gebruik van compacte zelfvormende biologische membranen op een goedkoop dragermateriaal (dynamische membranen) kan het zuiveringsslib efficiënt gescheiden worden van het gezuiverde water. Dynamische filtratie zal naar verwachting minder energie vergen dan een conventionele MBR, maar toch het voordeel van ruimtebesparing ten opzichte van een bezinktank behouden. Tevens zou voor dynamische filtratie een minder kritische voorbehandeling dan bij conventionele MBR-membranen nodig kunnen zijn.