Luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi’s in het kader van de i-Prtr

Dit rapport geeft detailinformatie over luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi’s. Met de bijbehorende ‘Rekentool (versie 2015)’ kunnen zuiveringbeheerders deze emissies berekenen. In de ‘Handleiding RWZI-rekentool v2015 en eMJV voor Zuiveringbeheerders (v25-02-2015)’ staat op welke wijze de rekenresultaten gerapporteerd kunnen worden in het elektronische Milieujaarverslag (e-MJV). De Rekentool en de handleiding zijn te vinden op de site www.e-mjv.nl.

Vanuit rwzi’s vinden, naast watergerelateerde, ook luchtgerelateerde emissies plaats. Elk jaar dienen zuiveringsbeheerders beide typen emissies (via een i-PRTR verslag) te rapporteren. Deze emissiegegevens komen via het zogenoemd e-MJV (elektronisch Milieujaarverslag) in het Europees Emissieregister terecht, dat toegankelijk is voor het publiek.

De rapportageplicht geldt voor rwzi’s die belast worden met meer dan 123.700 IE150 en/of voor rwzi’s die afvalstoffen van buiten de inrichting verwerken. Het gaat daarbij om 70 tot 100 rwzi’s in Nederland. De plicht is vastgelegd in de Europese verordening 166/2005 waarin, voor zover het luchtgerelateerde emissies betreft, 72 parameters betrokken zijn. Het bevoegd gezag valideert, vanuit haar toezichthoudende rol, jaarlijks de gerapporteerde emissies.

Dit rapport kunnen zuiveringsbeheerders gebruiken worden om op eenduidige wijze emissiegegevens te verkrijgen die nodig zijn om het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) in te vullen. Van de 72 betrokken parameters is hiervoor de best beschikbare informatie verzameld. Dit kunnen meetgegevens zijn, maar ook berekende emissies. Van een kleine groep parameters is de emissie op basis van expert judgement geschat. Op een eenduidige wijze zijn luchtgerelateerde emissies van veel parameters vanuit rwzi’s in kaart gebracht. Daar waar mogelijk zijn voor parameters emissiefactoren bepaald. De emissies zijn nu beter inzichtelijk en het is duidelijk welke meetinspanningen zuiveringsbeheerders moeten verrichten.

Er is ook rekentool opgesteld. Het betreft een spreadsheet (RWZI-rekentool v2015) waarmee zuiveringsbeheerders op eenvoudige wijze met behulp van emissiefactoren en procesvariabelen de water- én luchtgerelateerde emissies vanuit een rwzi kunnen berekenen. Bij de rekentool hoort een Handleiding ‘RWZI-rekentool v2015 en e-MJV voor Zuiveringbeheerders’.

De RWZI-rekentool v2015 alsmede de handleiding kunt u vanaf de e-MJV website downloaden.