Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwater

Dit rapport beschrijft de resultaten van pot- en veldonderzoek naar de landbouwkundige waarde van uit communaal afvalwater gewonnen struviet in kansrijke afzetmarkten. Het struviet is vergeleken met concurrerende gangbare meststoffen. Er zijn potproeven uitgevoerd met kansrijke gewassen: ijsbergsla, dijkengras, gladiolen en het boomkwekerijgewas Elaeachnes (Olijfwilg).

Om de werking van struviet ook onder praktijkomstandigheden aan te tonen, is een demonstratieveld met gladiolen aangelegd waar fosfaat uitsluitend via struviet is toegediend. Uit zowel de potproeven als de proef met de gladiolen onder praktijkomstandigheden blijkt dat de werking van struviet vergelijkbaar is aan die van kunstmest en organominerale meststof.

Ondanks de goede landbouwkundige eigenschappen van struviet uit communaal afvalwater is het struviet in kristalvorm en ‘ongekorreld’ met reguliere kunstmeststrooiers niet of nauwelijks direct inzetbaar als meststof.  Het kan wel als grondstof voor de productie van meststoffen dienen. Gekorreld struviet is beduidend breder inzetbaar, mits de stikstof-fosfaat verhouding aansluit bij de behoefte van land- en tuinbouwgewassen, dijkbegroeiing, openbaar groen en planten in de particuliere markt.

Achtergrond

De waterschappen hebben in 2012 het concept van de Grondstoffenfabriek ontwikkeld om in Nederland grondstoffen, waaronder fosfaat, uit afvalwaterstromen te winnen. Fosfaat is benoemd als e´e´n van de speerpunten in de Green Deal Grondstoffen. Inmiddels is er een reeks van STOWA-rapporten verschenen die betrekking hebben op fosfaatterugwinning op rwzi’s. Het gaat hierbij om verkenningen en studies naar verschillende technologieën, beschouwingen ten aanzien van wet- en regelgeving, marktkansen en mogelijke toepassingen van struviet.