Skip to main content Skip to main nav

Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda®-alginaat en -granulaat

Dit rapport beschrijft de resultaten van een studie naar veelbelovende mogelijkheden voor de afzet van gedroogde Nereda® korrels, in de vorm van granulaat en als een uit de korrel geëxtraheerde alginaatachtige polysacharide (merknaam: Kaumera Nereda® gum).

Nereda® is een betrekkelijk nieuwe zuiveringstechnologie, waarbij zuiveringsslib wordt gevormd in compacte korrels, het afvalwater. Normaal is er sprake van vlokkig materiaal (zie foto). De korrels bieden grote voordelen. Ze bezinken sneller, zodat geen grote nabezinktanks nodig zijn (minder bouwoppervlak) en hebben ook een positief effect op het chemicaliën- en energieverbruik. De slibkorrels kunnen, na enige vorm van bewerking, als granulaat of alginaat ook worden hergebruikt.

NEO-alginaat is een waardevolle grondstof met een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden, maar ook afstoten. Hierdoor heeft de grondstof diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, de papier- en de betonindustrie. Papier en karton kan ermee waterafstotend gemaakt worden en de uitspoeling van meststoffen in de landbouw kan ermee mee verminderd worden. Maar het kan ook bijvoorbeeld beton via betere uitharding een langere levensduur geven. Vanuit het buitenland wordt er met grote interesse gekeken naar de ontwikkelingen op dit gebied.

Tijdens de marktverkenning is een aantal kansrijke afzetroutes in beeld gebracht. Er zijn negen verschillende routes en/of toepassingen onderzocht op haalbaarheid. De meest aantrekkelijkste routes zijn Kaumera Nereda® gum naar papier en karton, voor betoncoating en voor nieuwe biopolymeren ten behoeve van de chemie en textiel. De afzet van een granulaatproduct afkomstig van een industrie¨le zuivering kan naar verwachting aantrekkelijk zijn voor toepassing als vulmiddel in karton.

Waterschappen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in het kader van de Energie- en Grondstoffenfabriek nauw samen aan het terugwinnen en toepassen van alginaat uit afvalwater. Dat gebeurt door onderzoek te doen naar de eigenschappen en toepassingen van de teruggewonnen stof, en naar de beste methoden voor de winning. Maar ook door het bouwen van twee installaties voor de productie van Kaumera Nereda® gum en het daadwerkelijk afzetten van alginaat als grondstof. Zo werken de waterschappen met hun partners aan een duurzame, circulaire economie.