Skip to main content Skip to main nav

Meteobase. Online archief van neerslag- en verdampingsgegevens voor het waterbeheer

Regionale waterbeheerders hebben grote behoefte aan actuele, gedetailleerde gegevens over neerslag en verdamping. Deze zijn nodig voor modelkalibratie, voor het toetsen van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast (NBW-normen), voor GGOR-vraagstukken en zoetwatervoorziening. Ze zijn ook van belang om in het operationele waterbeheer beter te kunnen inspelen op verschuivingen in neerslagpatronen en neerslagextremen. STOWA heeft met het oog hierop een online archief ontwikkelen laten ontwikkelen met actuele neerslag- en verdampingsgegevens, Meteobase.

Dit rapport geeft gebruikers van Meteobase belangrijke achtergrondinformatie over de herkomst van de verzamelde data en de wijze waarop ze zijn bewerkt. Ook wordt dieper ingegaan op de beperkingen van het archief, veelal een gevolg van beperkte beschikbaarheid van gegevens en hiaten in bestaande kennis over neerlag en verdamping. Het rapport schetst vandaaruit de mogelijkheden voor doorontwikkeling en aanvullend onderzoek om deze kennishiaten te verminderen en het archief accurater te maken.