Skip to main content Skip to main nav

Microverontreinigingen in afstromende neerslag. Resultaten op basis van influentmetingen en fingerprinting

De verwijdering van organische microverontreinigingen (waaronder medicijnresten) op rwzi's zorgt voor een betere waterkwaliteit. Hierbij ligt de focus op verwijdering van deze stoffen uit 'echt' afvalwater, de zogenoemde droogweerafvoer of DWA. In hoeverre hemelwater een bron van microverontreinigingen voor het oppervlaktewater is, is minder bekend. Via de innovatieve methode van fingerprinting is in dit onderzoek een eerste stap genomen bij het beantwoorden van deze vraag.

In dit onderzoek is voor de eerste keer de fingerprinting methode toegepast. Deze methode maakt gebruik van de in het afvalwater aanwezige tracerstoffen, die kunnen worden gebruikt om nauwkeurig terug te rekenen welk aandeel hemelwater aanwezig is in een specifiek monster. Daarmee is het mogelijk om uit metingen in het influent van een rwzi te herleiden wat de concentratie van organische microverontreinigingen in afstromend hemelwater is. Behalve voor de omvang van de emissies van de rwzi, zijn deze resultaten ook van belang voor directe lozingen van hemelwater, zoals lozingen uit gescheiden rioleringsstelsels.

Het onderzoek heeft een goed beeld opgeleverd van de aanwezigheid van organische microverontreinigingen in afstromend hemelwater. Voor het hydraulisch ontwerp van nazuivering op rwzi's is dit minder van belang. Er is wel een duidelijk belang als het gaat om het verlagen van de toxische druk in het oppervlaktewater via bronnenbeleid. Hiervoor is inzicht in de herkomst en routes van organische microverontreinigingen noodzakelijk. Zo kan de fingerprintmethode worden ingezet om de emissieregistratie te verbeteren, waarmee de basis onder beleid en maatregelen wordt verstevigd. Juist op het gebied van een aantal stoffen die specifiek aan afstromend hemelwater zijn gekoppeld, is dit waardevol. Het gaat bijvoorbeeld om bestrijdingsmiddelen (glyfosfaat / Round Up) , schimmelwerende middelen in verf, insectenwerende middelen (DEET) en wortelwerende middelen in bitumen dakbedekking (mecoprop) die met regen uitspoelen. Voor een aantal stoffen geldt dat de hemelwaterrroute een significante bijdrage aan de toxische druk op het oppervlaktewater geeft.

De fingerprint methode werkt en kan breed worden ingezet om de concentraties micro­verontreinigingen in oppervlaktewater te verklaren, routes te begrijpen en beleid ter verbe­tering van de oppervlaktewaterkwaliteit te ondersteunen.