Skip to main content Skip to main nav

Modellering van de effecten van klimaat en waterbeheer op de bodem-pH met de Waterwijzer Natuur

Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding op deze functies? Het zijn vragen waar waterbeheerders iedere dag mee bezig zijn. De Waterwijzer Natuur (WWN) helpt bij het beantwoorden van deze vragen voor (land)natuur. Dit rapport beschrijft de verbeteringen die in de WWN zijn doorgevoerd om meer inzicht te krijgen in de effecten van veranderingen in de pH van aangevoerd grondwater op het voorkomen van de terrestrische natuur. Het gaat met name op ecosystemen die in hoge mate afhankelijk zijn van de aanvoer van basenrijk grondwater, zoals bronbossen, blauwgraslanden en trilvenen.

Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op terrestrische (land’) natuur vroegen Rijkwaterstaat, het ministerie van LNV en STOWA enkele jaren geleden Wageningen Environmental Research, KWR en Deltares om raad. Hun advies: breng het beste van de bestaande modellijnen bij elkaar en ontwikkel dit verder, zodat het nieuwe instrument ook onder veranderende klimatologische omstandigheden gebruikt kan worden. Dit leverde de ‘Waterwijzer Natuur’ op. Deze is beschikbaar sinds eind 2018.

De Waterwijzer Natuur kunt u inzetten om de effecten van maatregelen op regionale en lokale schaal te bepalen. Met het instrument kunnen naast de effecten ook natuurwaarden voorspeld worden, indien de (klimatologische) omstandigheden veranderen. Het instrument is getest binnen het kennisprogramma Lumbricus en ook verder ontwikkeld. De Waterwijzer Natuur is op dit moment het best beschikbare instrument, in ieder geval voor hoog Nederland. STOWA beveelt het gebruik ervan van harte aan om te komen tot een robuuste inrichting van natuurgebieden.

De verwachting is dat er in het voorjaar van 2021 wederom een nieuwe versie van de Waterwijzer Natuur wordt uitgebracht waarin dan ook de door velen gewenste invloed van de voedselrijkdom op de vegetatie is meegenomen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.

De Waterwijzer Natuur is vrij beschikbaar op www.waterwijzer.nl.