Skip to main content Skip to main nav

Monitoring energie- en grondstoffenfabriek Omzet.Amersfoort

Dit rapport bevat de resultaten van het monitoren van de aanpak en de prestaties van rwzi Amersfoort na de ombouw tot een energie- en grondstoffenfabriek: Omzet.Amersfoort. De prestaties op energie- en grondstoffengebied zijn afgezet tegen een nulmeting (prestaties voor de ombouw).

Waterschap Vallei en Veluwe heeft zich enkele jaren geleden tot doel gesteld om rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort om te bouwen tot een Energie- en Grondstoffenfabriek: het Omzetpunt Amersfoort. Uiteindelijke doel is het realiseren van een netto-energieopwekking en fosfaatterugwinning op RWZI Amersfoort, waarbij de slibproductie wordt verlaagd en de effluentkwaliteit behouden blijft. Het project is uitgevoerd i.s.m. STOWA.

Om het doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van innovatieve technologieën. Deze technologieën zijn een thermische drukhydrolyse (LysoTherm®) voor verhoging van de biogas- en daarmee de energieproductie en een technologie om fosfaat vrij te maken voor de gisting (WASSTRIP®) gecombineerd met een struvietreactor (Pearl®) voor het terugwinnen van de grondstof fosfor. Aanvankelijk zou ook een slibdrooginstallatie, die gebruik maakt van restwarmte, opgenomen worden. Deze installatie is uiteindelijk op rwzi Ede gerealiseerd. De aanpassingen moeten uiteindelijk resulteren in 109% zelfvoorzienendheid voor elektriciteit en 1.028 ton struviet per jaar.

Het project Omzet.Amersfoort heeft inzicht gegeven in verschillende (typen) technologieën waaronder thermische drukhydrolyse, en kan zoals voorbeeld dienen voor andere zuiveringen met betrekking tot het terugwinnen van grondstoffen en het opwekken van energie.

Voor het project heeft het waterschap van de EU een Life+ subsidie verkregen. De EU heeft de samenwerking van de STOWA en het Waterschap Vallei en Veluwe als positief beoordeeld. Eén van de acties die zijn gefinancierd vanuit de Life+ subsidie is om de doelen en de aanpak van Omzet.Amersfoort te monitoren en te evalueren. In dit rapport zijn deze monitoring en evaluatie opgenomen, waarbij de meetresultaten van een jaar waarin een nulmeting is uitgevoerd vergeleken wordt met de resultaten van een jaar na implementatie van Omzet.Amersfoort. Daarnaast zijn gebruikerservaringen geïnventariseerd en is een vertaling van de resultaten van de slibdroger op rwzi Ede vertaald naar de situatie op rwzi Amersfoort.

Door verschillende oorzaken heeft Omzet.Amersfoort tijdens de monitoringperiode niet optimaal gedraaid. Ondanks dat is de teruggewonnen hoeveelheid energie sterk gestegen. Rwzi Amersfoort levert echter nog niet meer energie dan het zelf gebruikt. In de Pearl- installatie wordt struviet gevormd, dit kan worden geoogst en is van voldoende kwaliteit. De kwantiteit blijft echter vooralsnog achter bij de verwachting.

Waterschap Vallei en Veluwe voert de komende tijd een aantal activiteiten uit om de stabiliteit en de resultaten verder verbeteren.