Skip to main content Skip to main nav

Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinning

In de Green Deal Grondstoffen heeft STOWA met het Rijk afgesproken dat zij in 2015 een Onderzoeksprogramma Grondstoffen opstelt dat inzicht biedt in, en een overzicht geeft van het geheel van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van grondstoffenwinning in de waterketen. Deze rapportage geeft ter voorbereiding op zo'n onderzoeksprogramma een beknopt overzicht van de binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek onderscheiden onderzoeksvelden en van de daarbinnen lopende projecten, projecten in voorbereiding en nieuwe ideeën.

De onderzoeksvelden zijn: alginaat, fosfaat, cellulose, bioplastic en vetzuren, biomassa, stikstof en overig. Een nadere beschrijving per project van onder meer doelstellingen, beoogde resultaten, consortium van samenwerkende partijen, benodigd budget en doorlooptijd is te vinden in de vorm van projectformats in een bijlage. In de rapportage wordt ook aangegeven welke grondstoffen momenteel het meest veelbelovend lijken. Het gaat daarbij om: alginaat, cellulose, fosfaat, bioplastic (PHA), biomassa (voor o.a. biocomposieten en bioraffinage), stikstof en zoetwater .

Dit rapport is tot stand gekomen onder regie van de Programmacommissie Afvalwatersystemen (PCAW) van STOWA, met medewerking van de werkgroepen van de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek. Op basis van deze rapportage kan de PCAW nadere prioriteiten stellen en de middelen binnen STOWA beschikbaar voor de periode 2015-2017 voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van grondstoffenwinning nader alloceren.

Deze rapportage maakt ook zichtbaar waar kansrijke projecten de mogelijkheden van de waterschappen overstijgen en de in de Green Deal Grondstoffen toegezegde ondersteuning van het Rijk nodig is om barrières weg te nemen (bijvoorbeeld in regelgeving) en financiering rond te krijgen (bijvoorbeeld via stimuleringsfondsen op nationaal en Europees niveau). Zo doende kan op basis van deze rapportage het uiteindelijke Onderzoeksprogramma Grondstoffen tot stand worden gebracht.