Skip to main content Skip to main nav

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden. Samenvatting eerste meetjaar (2019-2020)

Dit rapport is een samenvatting van de rapportage van het eerste meetjaar van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV).

In het Klimaatakkoord is voor veenweiden een reductiedoelstelling vastgelegd van de jaarlijkse emissie: 1,0 Mton in 2030. De huidige emissie van broeikasgassen uit veengebieden is op dit moment een schatting: 2 à 3% van de totale emissie in Nederland. Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden NOBV voert langdurig en structureel metingen uit om de feitelijke emissie te bepalen onder invloed van verschillende maatregelen om bodem- daling tegen te gaan. En onderzoekt wat er nodig is om deze emissies in de toe- komst beter te voorspellen.

Dit onderzoek vindt plaats op meerdere locaties door heel Nederland. Het onderzoeksconsortium stelde na afloop van het eerste meetjaar een uitgebreide rapportage op van de werkzaamheden. Dit technische rapport geeft de onderzoeksaanpak gedetailleerd weer en laat zien waar we op dit moment staan en hoe we het onderzoek in de toekomst verder gaan vormgeven.

Veel partijen volgen het onderzoeksprogramma op de voet. Beleidsadviseurs en beleidsmakers bij provincies, gemeenten en waterschappen zouden het liefst nu al willen weten wat de onderzoeksresultaten voor hun beleid kunnen betekenen en of er maatregelen zijn die ze misschien nu al kunnen invoeren. Speciaal voor deze groep geïnteresseerden heeft STOWA/NOBV deze samenvatting van de reportage gemaakt. Na dit eerste meetjaar is het nog te vroeg voor conclusies. Dit document - grotendeels een samenvatting van de jaarrapportage 2019-2020 - is dan ook vooral bedoeld als overzichtelijke kennismaking met het NOBV.