Skip to main content Skip to main nav

Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019

Het KNMI en HKV hebben in opdracht van STOWA een complete set neerslagproducten opgeleverd. Waterbeheerders krijgen hiermee een actueel beeld van de hemelwaterbestendigheid van stad en ommeland, en kunnen op basis hiervan het effect van mogelijke maatregelen doorrekenen. De basis voor het uitvoeren van de Stresstest voor wateroverlast.

Hoe kwetsbaar is een woonwijk voor extreme neerslag? Hoeveel neerslag kan deze polder aan voordat die inundeert? Bij welke neerslaghoeveelheden treedt deze beek buiten haar oevers en lopen aangrenzende gronden onder water? Welke maatregelen kunnen we nemen om dat alles te voorkomen? Dergelijke vragen worden steeds belangrijker, nu we door klimaatverandering vaker te maken krijgen met extreme neerslaggebeurtenissen.

Maar hoeveel neerslag kun je precies verwachten? Zijn er regionale verschillen? Verschillen tussen zomer en winter? En hoe is de hoeveelheid neerslag verdeeld over de tijd? Hoe beter wij het antwoord op dit soort vragen weten, hoe beter we ons kunnen voorbereiden op extreme neerslagsituaties en maatregelen nemen.

Met deze opgeleverde producten beschikken waterbeheerders over een actueel en samenhangend pakket aan kennis om deze vragen te beantwoorden. Met de producten kan berekend worden hoe gevoelig een specifieke plaats of gebied is voor wateroverlast. Nu, maar ook in de toekomst. De complete set biedt een goede basis voor het uitvoeren van stresstesten voor wateroverlast.

In dit rapport dat is opgedeeld in deelrapporten leest u alles over de vernieuwde neerslag- producten. Hoe deze tot stand zijn gekomen en welke uitgangspunten daarbij zijn gehanteerd. De hier gepresenteerde neerslagstatistieken borduren voort op die uit 2018 en 2015. De kennis is nu in samenhang gebracht en de verschillen in de statistieken zijn klein.

Met deze nieuwe neerslagproducten kunnen waterbeheerders aan de slag om hun watersystemen te analyseren op wateroverlast en aan het werk om deze klimaatbestendig in te richten. De volgende actualisatie van de neerslagproducten zal naar verwachting plaatsvinden bij de oplevering van de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s. Deze scenario’s worden in 2023 verwacht.