Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effectmodule voor terrestrische natuur

Hoe richt je het regionaal waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in het waterbeheer vervolgens op deze functies? Dit zijn vragen die elke dag een rol spelen in de praktijk van de waterbeheerder en die nog prangender worden in het licht van klimaatverandering en de waterhuishoudkundige ingrepen die in dat verband zullen worden genomen.

Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt om de gevolgen van maatregelen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur op landelijke schaal in te kunnen schatten. Na de deltabeslissingen zal de uitvoering opgepakt moeten gaan worden. Veel van de effecten van de maatregelen zullen zich voor de terrestrische natuur juist uiten op regionale en vooral lokale schaal. Vanuit STOWA was er daarom de behoefte om in te zoomen op de effectvoorspelling op die beide schaalniveaus

Samen met RWS en het ministerie van EZ is gekeken naar wat de beste effectvoorspellingsmodellen kan opleveren voor de terrestrische natuur. Hiertoe zijn de modellijnen van Alterra (‘VSN’), Deltares (‘Demnat’) en KWR (‘Probe’) vergeleken om zo tot de beste aanpak te komen. De aanpak moet het beste van de modellijnen bij elkaar brengen en ook onder klimaatveranderende omstandigheden toegepast kunnen worden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat delen van de verschillende voorspellingsmodellen samen tot het beste instrument kunnen leiden voor de effectvoorspelling van ingrepen in de waterhuishouding op natuur. Verdere ontwikkeling en verificatie in de praktijk is echter nog nodig.

In het najaar van 2014 leggen STOWA, RWS en het ministerie van EZ, in een workshop de resultaten voor aan de waterbeheerders, de provincies en terreinbeheerders als meest betrokkenen bij de uitvoering van natuurbeleid. De resultaten van de workshop zijn mede bepalend of en hoe we het vervolg verder gezamenlijk gaan invullen en financieren.