Skip to main content Skip to main nav

Op weg naar de rwzi 2030

Deze publicatie is de weerslag van een studie naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de toekomst (horizon 2030): hoe ziet die eruit en wat zijn daarbij de bepalende factoren? De antwoorden op deze vragen dicteren voor een belangrijk deel de onderzoeksvragen voor de komende jaren. Als onderzoeksmethode is het scenariodenken gehanteerd.

Het afvalwatersysteem heeft van oudsher als doel het beschermen van de volksgezondheid via veilige afvoer en verwerking van humane afvalstoffen. Daarnaast wordt het aquatische milieu beschermd door het voorkomen van lozing van zuurstofbindende stoffen en nutriënten. De onderzoekers gaan er in deze studie vanuit dat het afvalwatersysteem deze primaire doelen ook in de toekomt zal behouden. 

Wat betreft trends en ontwikkelingen verwachten ze dat klimaatverandering en het vergroten van duurzaamheid de komende jaren leidend zijn bij de verdere ontwikkeling van de afvalwaterketen. Op basis hiervan zijn invloedfactoren benoemd en geprioriteerd die bepalen hoe de rwzi van 2030 eruit komt te zien. Het draait daarbij volgens de onderzoekers om effluentkwaliteit, kosten, energie en nutriëntterugwinning.

De onderzoekers gaan ervan uit dat de rwzi 2030 een NEWaterfabriek zal zijn, waarbij de N staat voor nutriënten, de E voor energie en de W voor water. De precieze procestechnlogische invulling hangt af van de prioriteiten die hierbij worden gelegd.