Skip to main content Skip to main nav

Opties binnen Waterwijzer Landbouw in 2020. Van WWL-tabel 2.0.0 tot maatwerk met WWL-regionaal

In dit rapport beschrijven we de verschillende onderdelen binnen Waterwijzer Landbouw (WWL) die in de loop van 2020 beschikbaar zijn gekomen. Dit betreft onder meer de vernieuwde WWL-metarelaties (versie 2.0.0) die naast de oudere versies kunnen worden gebruikt en vooral voor zandgronden realistischer resultaten opleveren, en voorbeeldtoepassingen met de maatwerktool WWL-regionaal.

De Waterwijzer Landbouw is het instrumentarium waarmee voor waterbeheerders en agrariërs een reproduceerbare kwantificering verkregen wordt van het effect van bijvoorbeeld waterhuishoudkundige maatregelen of klimaatverandering op landbouwkundige opbrengsten. Deze effecten worden uitgedrukt in termen van indirecte en directe effecten waarbij de directe effecten verder zijn uitgesplitst naar aandeel in droogte-, zuurstof- en/of zoutstress. Het betreft niet alleen langjarige gemiddelde resultaten voor landbouwopbrengst maar ook resultaten voor individuele weerjaren.

Eind 2018 is het instrument Waterwijzer Landbouw vrij beschikbaar gekomen. De toenmalige begeleidingssommissie was van mening dat het op dat moment het beste instrument was om gewasschades mee te berekenen wetende dat het nog niet volmaakt was. De begeleidingscommissie vond het belangrijk dat men er mee aan de slag ging en tekortkomingen en verbeter-punten aan te geven bij de ontwikkelaars via de helpdesk en de jaarlijkse gebruikersdagen. Hierdoor is er geleerd van de gebruikers welke onduidelijkheden er zijn, welke vragen de toepassing oproept en wat er verbeterd moet worden. Deze leerpunten zijn op de gebruikersdagen geprioriteerd.

Een aantal verbeteringen die zijn doorgevoerd laten een aanmerkelijk verbetering zien op de zandgronden. Dit is te danken aan het verbeteren aan de verbeterde bodemfysische gegevens. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in betere resultaten voor de eenheden met (zware) klei in het profiel. De wijziging in de bodemfysische eigenschappen heeft dit probleem wat we ook bij de eerste versies van de WWL zagen, nog niet opgelost. Voor het vervolg van de WWL wordt aanbevolen om in te zetten op validatie. Een eerste stap wordt daarvoor nu gezet.