Pasturi destructie: ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethode

De waterschappen willen in 2020 ten minste 40 procent van het energieverbruik zelf opwekken. Een manier om energie op te wekken is via vergisting van zuiveringsslib. Het is al langer bekend dat door toepassing van voorbehandelingstechnieken voor slibdesintegratie meer zuiveringsslib in het gistingsproces kan worden omgezet in biogas. Hiervoor zijn verschillende technieken en uitvoeringsvormen op de markt waarvan de thermische drukhydrolyse (TDH) momenteel de bekendste is. Een nieuw concept is ‘Pasturi destructie’: een combinatie van een biologische, thermische en mechanische voorbehandeling.

Er zijn verschillende Pasturi-varianten, waarvan op basis van dit onderzoek blijkt dat venturi- circulatie en thermofiele voorbehandeling kansrijke alternatieven voor TDH-concepten lijken. Het uitgevoerde laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat beide Pasutri-varianten een 30% hogere organische-drogestofafbraak en biogasproductie bereiken ten opzichte van een onbehandeld slibmonster. Dit is vergelijkbaar met het effect van TDH. Ook financieel lijken de Pasturi-varianten interessant omdat de noodzakelijke investeringskosten relatief laag zijn voor inpassing in de sliblijn.

Hoewel het technische onderzoek en de business case veelbelovende uitkomsten voor het Pasturi-concept leveren, zijn er nog enkele voorbehouden die verder onderzoek vragen. Het technisch inhoudelijke onderzoek, de vergelijkende business case en de nodige vervolgstappen worden in dit STOWA-werkrapport nader toegelicht.