Skip to main content Skip to main nav

Peilbeheer als middel om bodemdaling in veengebieden terug te dringen

In de voorliggende rapportage staat bodemdaling in veengebieden centraal, waarbij de focus ligt op de waterhuishoudkundige dimensie. Wat kunnen waterschappen doen om het proces van continue bodemdaling te stoppen of te vertragen en welke juridische instrumenten hebben zij hiervoor beschikbaar? Dit rapport is onderdeel van de haalbaarheidsinventarisatie Governance die is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV).

In 2030 moet de jaarlijkse broeikasgasemissie uit veenweiden met 1,0 Mton gereduceerd zijn. Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is in 2019 gestart en onderzoekt welke maatregelen effectief zijn om emissies tegen te gaan. De haalbaarheid van deze maatregelen is niet alleen afhankelijk van het effect op veenafbraak, maar ook van andere factoren zoals Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Governance en Kennisdeling. Daarom heeft de STOWA binnen het NOBV, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de technische en maatschappelijke haalbaarheid van vanuit deze perspectieven geĆÆnventariseerd. Elk van deze inventarisaties heeft een rapport opgeleverd waarin de bevindingen zijn weergegeven. Deze rapportage is een weergave van de studie Peilbeheer als middel om bodemdaling in veengebieden terug te dringen, onderdeel van de inventarisatie Governance.

Hieronder een overzicht van alle haalbaarheidsstudies:

Meer weten over het NOBV? Klik Hier