Skip to main content Skip to main nav

Pilot Amsterdam West. Vergelijking van methodes van schatten schade wateroverlast

Dit rapport bevat de resultaten van een pilot die met een bijdrage van stichting RIONED is uitgevoerd. Hierin zijn twee methodes voor het berekenen van schade als gevolg van wateroverlast onderzocht en vergeleken met de werkelijke schade als gevolg van een wolkbreuk op 28 juli 2014 in Amsterdam West. De vergeleken methodes zijn a) de Waterschadeschatter die Nelen & Schuurmans in opdracht van STOWA heeft ontwikkeld en b) de Wolkbreukschadeschatter die Tauw voor Amsterdam Rainproof heeft ontwikkeld.

Gemeenten en waterschappen hebben behoeften aan schattingen van schade als gevolg van wateroverlast in steden en dorpen. Bij de zoektocht naar het maatschappelijk optimum tussen het investeren in maatregelen om schade door wateroverlast tegen te gaan en het accepteren van schade speelt schade-informatie een belangrijke rol. Het huidige inzicht in oorzaak en grote van schades is hierbij nog te beperkt. Daarnaast zijn er meerdere methoden beschikbaar om schade in te schatten, hetgeen tot onduidelijkheid en verschillende schadebedragen leidt.

Om de onzekerheden bij het schatten van schade terug te dringen is het wenselijk om meerdere schadeschattingen te verifiëren met werkelijk waargenomen schades, zoals in deze pilot is gebeurd. Praktijkdata zijn overigens slechts zeer beperkt voorhanden. De uiteindelijke wens is een uniforme schadeschatter te kunnen gebruiken waarbij sterke punten van verschillende methoden worden samengevoegd. In een vervolg worden de mogelijkheden hiertoe verder verkend.

De ontwikkeling van de discussie en methodiek om schades te schatten, en het inzichtelijk maken van de feiten die de basis hiervoor vormen is met deze rapportage een flinke stap verder gekomen. Verdere kennisontwikkeling op het terrein van stedelijke wateroverlast blijft noodzakelijk.