Skip to main content Skip to main nav

Pilotonderzoek hydrothermale bewerking van zuiveringsslib met Torwash

Het huidige rapport presenteert de resultaten van pilotonderzoek op de awzi Almere met hydrothermale bewerking van zuiveringsslib volgens gepatenteerde Torwash-technologie . De techniek realiseert een grote reductie van het af te voeren slibvolume en vraagt bovendien, in tegenstelling tot gangbare technieken, geen hulpstoffen (poly-elektrolyt) meer voor de ontwatering.

De Nederlandse waterschappen werken hard aan het terugwinnen van energie en grondstoffen op de rioolwaterzuiveringen en aan het verlagen van hun milieu-impact. Daarnaast hebben de ervaringen in de afgelopen jaren laten zien dat zekerheid over de afzetmogelijkheden van zuiveringsslib van groot belang is. In dit kader kan de TORWASH techniek een rol van betekenis spelen.

TORWASH® is een door Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN) thans TNO ontwikkelde technologie om natte biomassastromen geschikt te maken als biobrandstof, in dit geval in de vorm van een pellet die kan worden meegestookt in biomassacentrales. De technologie werd in een de STOWA studie slibketen II (2011) omschreven als een veelbelovende technologie. In de periode 2015-2017 hebben Waterschap Zuiderzeeland en ECN deze technologie veelvuldig beproefd op laboratoriumschaal met verschillende soorten zuiveringsslib. Deze proeven lieten zien dat deze technologie een flinke bijdrage zou kunnen leveren om de hoeveelheid zuiveringsslib te reduceren en meer duurzame energie uit zuiveringsslib te produceren. Ook het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib kon mogelijk door TORWASH® worden vergroot. Dit onderzoek heeft aan de basis gestaan van het in dit rapport beschreven pilotonderzoek.

Het huidige rapport presenteert de resultaten van pilot onderzoek op de awzi Almere. De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de massa- en energiebalansen en geven op basis daarvan een eerste inschatting van de economische potentie en duurzaamheidsvoordelen. Deze evaluatie laat zien dat er potentie is voor deze techniek. Een integrale vergelijking met andere slibbehandelingstechnieken is nog niet uitgevoerd, maar dit rapport bevat wel de informatie die hiervoor nodig is. Aangetoond is dat het eindproduct van TORWASH bruikbaar is als brandstof. Hoewel de TORWASH-behandeling een verbetering van de brandstofeigenschappen realiseert, zal de afzet van de TORWASH-pellets vermoedelijk grotendeels vergelijkbaar zijn met de huidige afzet van thermisch gedroogd slib. De haalbaarheid van deze afzet zal bepalend zijn voor de marktpotentie van TORWASH in de Nederlandse slibmarkt.

Inmiddels zijn er plannen voor een verdere opschaling van TORWASH door de realisatie van een demonstratiefaciliteit. De huidige onderzoeksresultaten en inzichten zijn belangrijk bij de voorbereiding van deze plannen en het formuleren van de onderzoeksdoelen. Langere duurtesten, een integrale vergelijking met andere technieken en de afzetbaarheid van de TORWASH-pellets zullen daar in ieder geval onderdeel van moeten zijn, aldus de opstellers van het rapport..