Praktijkonderzoek naar oorzaken schuimvorming in slibgistingstanks

Het rapport vormt de weerslag van praktijkonderzoek naar de oorzaken van schuimvorming in slibgistingstanks. De onderzoekers hebben een protocol opgesteld om schuimvorming te bestrijden. Op basis van de oorzaken van schuimvorming wordt aangegeven wat de beste bestrijdingsmethode is. Het kan gaan om het wegnemen van de oorzaken van schuimvorming of een vorm van ‘gestructureerde’ symptoombestrijding, zoals verbeterde afvoer van schuim of dosering van antischuimmiddelen. Het effect van de voorgestelde maatregelen is tijdens de studie niet in de praktijk getoetst.

Slibgisting speelt een belangrijke rol in de slibstabilisatie, de reductie van slib en de energie- en warmtevoorziening voor zuiveringsinstallaties. Met het in werking treden van het door de waterschappen ondertekende klimaatakkoord en de daarin afgesproken energie-efficiency doelstellingen, is er hernieuwde aandacht voor slibgisting en productie van duurzame energie. Het is dus van belang dat de slibgisting op een zuiveringsinstallatie goed functioneert.

Een belangrijk fenomeen dat in de praktijk tot problemen in de slibgisting kan leiden, is schuimvorming in een gistingstank. Schuimvorming kan onder andere leiden tot verstoppingen in gasleidingen en tot schade aan bijvoorbeeld gascompressoren. Andere nadelige gevolgen van schuimvorming hebben betrekking op de veiligheid, extra onderhoud en bediening, en processtabiliteit. Om inzicht te krijgen in de omvang van het schuimprobleem en mogelijke oorzaken van schuimvorming liet STOWA in 2006-2007 onderzoek uitvoeren waarvan de resultaten zijn vastgelegd in de rapportage 'Inventarisatie van omvang en kenmerken van schuimvorming in de slibgisting' (2007-W-07). Dit onderzoek was een vervolg op deze inventariserende studie.